فیلد نام و نام خانوادگی الزامی است
فیلد کد ملی الزامی است
فیلد تاریخ تولد الزامی است
فیلد رشته تحصیلی الزامی است
فیلد مقطع تحصیلی الزامی است
فیلد تلفن الزامی است
فیلد ایمیل الزامی است